Gratis verzending naar België en Nederland vanaf €66       4.3/5 uit meer dan 50 Google reviews       

Algemene verkoopsvoorwaarden

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing voor zowel particuliere als professionele klanten, bij handelstransacties die leiden tot het leveren van goederen of het verstrekken van diensten in het kader van een zelfstandige beroepsmatige of economische activiteit.

 1. De goederen of diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon.
 2. De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel.
 3. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.
 4. Gekochte goederen vanaf een waarde van 60 euro worden gratis geleverd en vervoerd op risico van de verkoper (tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen). Gratis levering is niet cumuleerbaar met andere specifieke kortingsacties.
 5. De op de website aangegeven prijzen zijn steeds exclusief plaatsing en montage tenzij specifiek anders gemeld. Montage van toestellen is mogelijk op aanvraag; de prijs hiervoor is afhankelijk van de locatie (toegankelijkheid, verdieping enz.) Gratis montage is standaard niet cumuleerbaar met andere kortingsacties.
 6. Klachten betreffende de geleverde goederen of de verstrekte diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de veertien kalenderdagen na levering. Verborgen gebreken dienen binnen korte termijn na de ontdekking ervan gemeld te worden.
 7. Herroepingsrecht: terugzending binnen de 14 kalenderdagen. De consument heeft het recht om af te zien van de aankoop binnen de daartoe bepaalde wettelijke termijn van veertien werkdagen conform artikel 80 van de wet handelspraktijken van 14/07/1991. Wenst de consument gebruik te maken van zijn recht om van de aankoop af te zien, dan moet hij ons daarvan binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van zijn goederen, schriftelijk van in kennis stellen. De koper staat in voor het transport van de geretourneerde goederen. Enkel onbeschadigde goederen, in de originele en ongeopende verpakking worden in overweging genomen.
  Gelieve uw pakket terug te sturen naar: SEROTO9 - Fitnessmegashop -Bisschoppenhoflaan 420 - 2100 DEURNE - België
 8. Onze leveringen zijn contant betaalbaar (onze leveringen zijn ten laatste betaalbaar de dag voor de leveringsdatum op rekeningnummer IBAN BE29 06 89 3686 8564 
 9. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun staat bewaren. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 14de kalenderdag na de aangetekende zending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en via een eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.
 10. De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens art 1139 van het burgerlijk wetboek als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door het verstrijken van de termijn. In geval de betaling niet volgt binnen de acht dagen na het opzenden van een aangetekend schrijven is de schuldenaar gehouden bij toepassing van art 1147 van het burgerlijk wetboek tot betaling van een schadevergoeding wegens wanbetaling, conventioneel en onverminderbaar vastgesteld aan 12 % met een minimum van 250 €, onverminderd de nalatigheidsintresten. Alle betwistingen tussen partijen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbank van Antwerpen.
 11. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.
 12. Onverminderd de bepalingen van artikel 81, §3, kunnen aan de consument, voor uitoefening van zijn herroepingsrecht, slechts de rechtstreekse kosten voor het terugzenden aangerekend worden.
 13. De goederen en/of diensten zijn betaalbaar, netto contant zonder betalingskorting op de maatschappelijke zetel van SEROTO9 bv. Indien een betalingstermijn toegekend wordt is deze strikt en zonder bijkomende korting te respecteren.
Wij gebruiken cookies om je van de beste surfervaring te voorzien. Door verder te gaan nemen wij aan dat je akkoord gaat met alle cookies op de fitness mega shop website. Lees meer